Związek Plantatorów Buraka Cukrowego przy Cukrowni Ropczyce
 
P. Włodzimierz Ura i P. Jan Ślęzak

P. Włodzimierz Ura i P. Jan Ślęzak

Aktualności
  1 | 2 | 3 |  

Kampania cukrownicza 2015/16

17-go września 2015r. w siedzibie Cukrowni Ropczyce odbyło się Zebranie Zarządu

ZPBC przy C.Ropczyce. Podstawowym tematem były sprawy związane z przygotowaniem

do tegorocznej kampanii cukrowniczej a także planowanym jej przebiegiem .

W zebraniu udział wzięli Dyr. Regionalny Südzucker Zbigniew Izdebski , Dyr. Naczelny

C. Ropczyce Mariusz Maziarz oraz Dyr. Surowcowy Sławomir Czapla, przedstawili oni

w szczegółach plany i założenia dotyczące skupu oraz przerobu buraków cukrowych .

Rozpoczęcie skupu i przerobu b. c. planuje się 8.10.2015r. natomiast zakończenie

ok. 20 grudnia 15r.    W obecnej kampanii planowany skup to ok 455.000 ton .

Dyr. Naczelny Cukrowni poinformował min. że w tym roku przeprowadzone zostały

niezbędne remonty natomiast największa inwestycja to automatyka kotłowni.

Dyr. surowcowy powiedział , że podstawowe założenia logistyki pozostają bez zmian

na przewóz b. c. podpisane zostały umowy z dwoma usługodawcami tj. firmą Iżowscy

oraz WUREX.

W tym roku ulega zmianie sposób rejestrowania dostaw b. c. przez wprowadzenie

nowego systemu RMS.

Zarząd Związku postanowił wzorem lat ubiegłych o wydłużeniu czasu pracy dla

pracownika związku celem prowadzenia kontroli skupu na placu fabrycznym.

Utworzony: 2015-10-01 | Czytaj więcej...

Nasiona na 2016 rok

Komisja Mieszana przy Südzucker Polska składająca się z przedstawicieli plantatorów

i producenta cukru w oparciu o wyniki z doświadczeń ścisłych , uzgodniła rekomendowaną

listę odmian nasion buraka cukrowego na 2016 rok.

Wynegocjowane zostały także ceny za j.ś. przy zakupie jesień 2015 rok.

 

FIRMA

ODMIANA

CENA

 

SESVANDERHAWE

Tapir R+C

580

Igloo  R

580

Manitou  R

570

 

KHBC

Fantazja  R+C

580

Silezja  R

580

Hunor  R

565

Maribo

Milton  R+C

565

 

 

Strube

Basilius  R

580

Hammond  R

590

Gellert  R

580

Artus  R

605

 

 

 

KWS

Primavera KWS  R+C

590

Panorama KWS  R+N

725

Lavenda KWS  R+C

600

Graciana KWS  R+C

610

Gardenia KWS  R+C

590

Toleranza KWS  R+C+N

735

 

SYNGENTA

Julius  R

605

Contenta  R+N

599

WHBC

Telimena  R

545

 

 

 

 

C – tolerancja na Cercospore

R – tolerancja na Rizomanię

N – tolerancja na Nematody

Utworzony: 2015-09-04 | Czytaj więcej...

Ubezpieczenie plantacji B. C.

Informacja dla Plantatorów Buraka Cukrowego

przy Cukrowni Ropczyce

Warianty ubezpieczenia:

Wariant G - ubezpieczenie obejmujegradobicie

Wariant GW Plus - ubezpieczenie obejmujegradobicie, przymrozki wiosenne, huragan, deszcz nawalny, lawina, obsunięcie się ziemi, piorun.

Suma ubezpieczenia hektara plantacji buraka cukrowego:7 000 zł ( słownie: siedem tysięcy złotych )

Informacja o składce ubezpieczeniowej od hektara plantacji buraków cukrowych
w wybranym wariancie:

 

Plantator nie posiadający obowiązkowego ubezpieczenia budynków w TUW „TUW” ( lub mienia ze składką roczną  200 zł )

Plantator posiadający obowiązkowe ubezpieczenie budynków w TUW „TUW” ( lub mienia ze składką roczną  200 zł )

Wariant G

46 zł

43 zł

Wariant GW Plus

123 zł

116 zł

 

Uwaga:

Do każdej umowy ubezpieczenia ( polisy ) zostanie naliczona składka członkowska
w wysokości 5 zł,

Plantator nie będący członkiem Towarzystwa tj nie posiadający ubezpieczeń w TUW „TUW” zobowiązany jest do jednorazowej opłaty udziałów i wpisowego w łącznej  kwocie 20 zł.

Płatność w/w składki ubezpieczeniowej, członkowskiej oraz udziałów i wpisowego odroczona jest w czasie tj do 31 grudnia 2015 roku – składka zostanie potrącona i przekazana na konto Towarzystwa z kwoty środków uzyskanych przez Plantatora za zdany do Spółki Suedzucker Polska S.A. plon buraków cukrowych.

Odpowiedzialność Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” – z chwilą podpisania przez Plantatora deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia*

 

Zgłoszenia szkód należy dokonać:

telefonicznie w godzinach 800 – 1600 pod numerami telefonów:

(17) 852 00 54; (17) 853 51 54; (17) 853 75 40,

mailowo na adres: rzeszow.szkody@tuw.pl

 

*W przypadku przymrozków wiosennych Towarzystwo odpowiada za szkody spowodowane przez obniżenie się temperatury poniżej 0°C w okresie od dnia 15 kwietnia do dnia 30 czerwca, polegające na całkowitym lub częściowym zniszczeniu roślin lub całkowitej utracie plonu głównego lub jego części;

Utworzony: 2015-03-25 | Czytaj więcej...

Warunki umowy na kampanię 2015/16

W dniu 6 luty odbyło się drugie posiedzenie Komisji Porozumiewawczej przy Südzucker Polska w sprawie uzgodnienia warunków umowy kontraktacyjnej na 2015 rok .

Na pierwszym spotkaniu nie doszło do  porozumienia stron , tj. przedstawicieli plantatorów i producenta cukru.

Podczas drugiego spotkania ostatecznie podpisano porozumienie w którym min.:

podstawowa kwota za buraki o zawartości 16% cukru wynosi 26,29 €/t , 

nadwyżki  płatne będą;  do 10% - 20 €/t , natomiast powyżej 10% - 10 €/t .

Przedstawiciele producenta cukru poinformowali , że ze względu na dużą nadwyżkę cukru , limit produkcyjny na kampanię 2015/16 może być obniżony , jednak ostateczna wysokość "cięcia limitu" nie jest jeszcze znana i zostanie podana w późniejszym terminie 

Utworzony: 2015-02-07 | Czytaj więcej...

Walny Zjazd

     Walny Zjazd Sprawozdawczy Delegatów Związku Plantatorów Buraka Cukrowego przy Cukrowni Ropczyce, odbędzie się w dniu 19 listopada 2014r. tj. (środa) w sali konferencyjnej Restauracji "Makowe Pole", Włostów 254"b" przy trasie Sandomierz - Opatów .

 Początek godz. 10,00 w pierwszym terminie , godz. 10,30 drugi termin - bez względu na liczbę przybyłych delegatów.

Utworzony: 2014-11-03 | Czytaj więcej...

Kurs euro na kampanię 2014/15

 Do rozliczenia zapłaty za buraki cukrowe w kampanii 14/15 został określony przelicznik 4,1899PLN / EUR

Jest to średni kurs z miesiąca września 2014 roku ustalony przez Europejski Bank Centralny ( zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr. 1913/2006)  .

Cena minimalna buraków ( o zawartości cukru 16% ) wynosi 26,29 euro w przeliczeniu na zł po kursie 4,1899 wynosi ok. 110 zł /t .

Kursem obowiązującym dla płatności bezpośrednich oraz płatności cukrowej jest kurs ustalony prze EBC z dnia 30 września 2014r i wynosi 4,1776 zł /euro. Według szacunków powinna wynieść ok. 52,91 zł/t

Utworzony: 2014-10-01 | Czytaj więcej...

Informacja z posiedzenia Zarządu ZPBC 9.09.2014r

   Tradycyjnie jak przed każdym rozpoczęciem kampanii cukrowniczej w dniu 9 września 2014r odbyło się spotkanie zarządu z dyrekcją Cukrowni .  

   Na wstępie przedstawiciele jednego z banków zaprezentowali propozycję współpracy w branży rolniczej .

W dalszej części spotkania głos zabrał Dyr. Mariusz Maziarz , który poinformował o stanie przygotowań fabryki do zbliżającej się kampanii cukrowniczej .  W tym roku większe inwestycje były na pakowni na kwotę ok. 300.000 zł .

   Dyr. Zbigniew Izdebski przedstawił min. terminy rozpoczęcia i przewidywane zakończenia przerobu buraków, plon zapowiada się dobry w ramach całego Koncernu Südzucker planowana jest nadwyżka ok. 1 milin ton cukru .

Przypomniał , że tylko w tym roku będzie jeszcze historyczna dopłata cukrowa , jednocześnie podziękował za zaangażowanie związku w tym temacie i min. dzięki temu Minister Rolnictwa ma dofinansować ok 400€/ha do uprawy b. c.

  Dyr. Czapla omówił całą logistykę związaną z pracą kombajnów oraz doczyszczarek z podziałem na rejony poinformował , że w harmonogramie zaplanowano 11% surowca więcej bo tak wykazują próby dekadowe, natomiast polaryzacja nie jest zbyt wysoka a nawet niższa od średnich z poprzednich lat .

   Na zakończenie Zarząd Związku omówił sprawy związane z nadzorem podczas tegorocznej kampanii cukrowej.

Prezes Ura poruszył temat kontroli podczas skupu i całej procedury związanej z określeniem stopnia polaryzacji w b.c.   

Jak co roku związek nasz partycypuje w kosztach zatrudnienia pracownika nadzorującego pracę w laboratorium w Strzelinie.

W dalszej części zaproponowano aby wzorem lat ubiegłych kontrolę na placu fabrycznym sprawował pracownik związku Zenon Charchut (tel. 605 106 857) .

Poruszono także problem dokładnego pobierania prób cukrowych bo może to mieć duży wpływ na wynik końcowy .

Życzeniami pomyślnej kampanii zakończono spotkanie . 

Utworzony: 2014-10-01 | Czytaj więcej...

Propozycja Ubezpieczenia Plantacji Buraka Cukrowego

OBOWIĄZKOWE DOTOWANE UBEZPIECZENIA UPRAW ROLNYCH
– OFERTA SPECJALNA

 

Szanowni Państwo,

           

 Niniejszym przedstawiamy Państwu specjalną ofertę przygotowana dla:

 

Plantatorów buraków cukrowych z woj. podkarpackiego zrzeszonych
w Związku Plantatorów Buraka Cukrowego przy Cukrowni Ropczyce,

 

UPRAWY OBJĘTE DOTOWANYM UBEZPIECZENIEM– Buraki Cukrowe

 

OKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI– od zasiewu lub wysadzenia roślin do ich zbioru

 

PODSTAWA PRAWNA:

- Ogólne warunki obowiązkowego, dotowanego ubezpieczenia upraw rolnych ustalone uchwałą Zarządu PZU SA nr UZ/444/2008 z dnia 5 września 2008r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/400/2010 z dnia 8 listopada 2010r. oraz uchwałą nr UZ/347/2011 z dnia 9 listopada 2011 r.,

- Ogólne warunki dobrowolnych, dotowanych ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich ustalone uchwałą Zarządu PZU SA nr UZ/446/2008 z dnia 5 września 2008r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/402/2010 z dnia 8 listopada 2010 r. oraz uchwałą nr UZ/55/2012 z dnia 17 lutego 2012 r.,

 

                                        Przykładowe wysokości składek za 1 ha uprawy:

          Uprawy

Stawka taryfowa przed dotacją

(do 50%)

Przykładowa składka po uwzględnieniu dotacji *

Burak Cukrowy – ryzyko gradu

okres karencji 14 dni od daty zawarcia umowy 

 

1,2%

Od 40,00 zł/ha składka płacona przez plantatora

Burak Cukrowy – „Pakiet Wiosna” – ubezpieczenie od gradobicia i przymrozków wiosennych

przymrozki wiosenne – oznaczają szkody spowodowane przez obniżenie się temperatury poniżej 0 0C, w okresie od dnia 15 kwietnia do dnia 30 czerwca

Okres karencji wynosi 14 dni od daty zawarcia umowy   

 

 

 

2,5%

 

 

Od 83,00 zł/ha składka płacona przez plantatora

Burak Cukrowy – pakiet ryzyk:

Huragan, deszcz nawalny, piorun, obsunięcie się ziemi,lawina

 

1,8%

Od 60,00 zł/ha składka płacona przez plantatora

Istnieje również możliwość:

Zniesienie udziału własnego w ryzyku gradobicia – stawka 0,15%

Obniżenie franszyzy integralnej do 8% w ryzyku gradobicia – stawka 0,15%

Zniesienie udziału własnego w ryzyku gradobicia i przymrozków wiosennych – stawka 0,30%

Obniżenie franszyzy integralnej do 8% w ryzyku gradobicia i przymrozków wiosennych – stawka 0,30%

 

* Uwaga:  Powyższe przykładowe składki mogą różnić się w zależności od wydajności upraw i cen skupu

 Na danym terenie (kontraktów) oraz wybranego zakresu ubezpieczenia i liczby ryzyk – dla celów wyliczenia została przyjęta średnia wydajność z 1 ha to 55t, cena 120 zł/t. Powyższe ceny mają charakter poglądowy

**- w przypadku Plantatorów którzy nie posiadali ubezpieczenia w roku 2013 w PZU lub posiadali ubezpieczenie
w PZU bezszkodowo w 2013r

 

     Zachęcamy Państwa do skorzystania z przedstawionej oferty.

Szczegóły można uzyskać u:

Beniamina Wożniaka– Agent Ubezpieczeniowy PZU tel. 721-414-463

Grzegorza Sęgi– Kierownik Sprzedaży AW w Rzeszowie tel.  666-883-910

Utworzony: 2014-03-31 | Czytaj więcej...

Kurs euro na kampanię 2013/14

Stosownie do Rozporządzenia (WE) nr 1913 / 2006 z dnia 20 grudnia 2006r. w odniesieniu do ceny minimalnej , dla której terminem operacyjnym kursu wymiany walut jest dzień 1 października , kursem używanym do rozliczeń jest średni kurs za miesiąc wrzesień ustalony przez Europejski Bank Centralny . 

W kampanii 2013/14 kurs ten wynosi 4,2371zł / € . Cena min. za buraki o standardowej zawartości cukru 16% wynosi 26,29€  w przeliczeniu na złote wynosi 111,39 zł / t .

Kurs euro dla płatności cukrowej jest kurs ustalony przez EBC przed pierwszym dniem miesiąca w którym nastąpił termin operacyjny , czyli z dnia 30 września i wynosi 4,2288 zł / € , według szacunków powinien wynieść ok. 53,50 zł

Utworzony: 2013-10-04 | Czytaj więcej...

Oferta ubezpieczenia plantacji PZU

Na posiedzeniu Zarządu ZPBC została przedstawiona ciekawa oferta ubezpieczenia plantacji dla członków naszego Związku

Opis: D:\PZU\szablony\PZU_logo_ppt_rgb.wmf

 

OBOWIĄZKOWE DOTOWANE UBEZPIECZENIA UPRAW ROLNYCH – OFERTA SPECJALNA

 

Szanowni Państwo,

        

 Niniejszym przedstawiamy Państwu specjalną ofertę przygotowana dla:

 

Plantatorów buraków cukrowych z woj. Podkarpackiego zrzeszonych
w Związku Plantatorów Buraka Cukrowego przy Cukrowni Ropczyce,

 

UPRAWY OBJĘTE DOTOWANYM UBEZPIECZENIEM– Buraki Cukrowe

 

OKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI– od zasiewu lub wysadzenia roślin do ich zbioru

 

PODSTAWA PRAWNA:

- Ogólne warunki obowiązkowego, dotowanego ubezpieczenia upraw rolnych ustalone uchwałą Zarządu PZU SA nr UZ/444/2008 z dnia 5 września 2008r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/400/2010 z dnia 8 listopada 2010r. oraz uchwałą nr UZ/347/2011 z dnia 9 listopada 2011 r.,

- Ogólne warunki dobrowolnych, dotowanych ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich ustalone uchwałą Zarządu PZU SA nr UZ/446/2008 z dnia 5 września 2008r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/402/2010 z dnia 8 listopada 2010 r. oraz uchwałą nr UZ/55/2012 z dnia 17 lutego
2012 r.,

Przykładowe wysokości składek za 1 ha uprawy:

Uprawy

Stawka taryfowa przed dotacją (50%)

Przykładowa składka po uwzględnieniu dotacji*

Burak Cukrowy – ryzyko gradu
Okres karencji wynosi 14 dni od daty zawarcia umowy

1,2%

39,60 zł/haskładka płacona przez plantatora.

Burak Cukrowy – pakiet ryzyk:
huragan,

deszcz nawalny,

piorun,

obsunięcie się ziemi,

lawina

2,0%

66,00 zł/haskładka płacona przez plantatora.

 

 

*          Uwaga: Powyższe przykładowe składki mogą różnić się w zależności od wydajności upraw i cen skupu na danym terenie oraz wybranego zakresu ubezpieczenia – przyjęta średnia wydajność z 1 ha to 55t, cena 120 zł/t.

Powyższe ceny mają charakter poglądowy.  

 

 

 

Zachęcamy Państwa do skorzystania z przedstawionej oferty.

         Szczegóły można uzyskać u agenta ubezpieczeniowego Beniamina Wożniaka,
tel. 721-414-463 lub Grzegorz Sęga – Kierownik Sprzedaży AW w Rzeszowie
tel.  666-883-910

Oferta ważna przez 30 dni tj.: do dnia 16.07.2013r.

Utworzony: 2013-06-19 | Czytaj więcej...
  1 | 2 | 3 |  
Linki sponsorowane

          

Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2019-08-23
USD 3,9371 +0,09%
EUR 4,3572 -0,20%
CHF 3,9876 -0,43%
GBP 4,8050 +0,56%
Wspierane przez Money.pl